Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN PROGRAMU SEMPRE PREMIUM KLUB

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Programie Partnerskim SEMPRE PREMIUM KLUB.
 2. Celem Programu jest intensyfikacja sprzedaży produktów Organizatora Programu poprzez premiowanie osób fizycznych stosujących w praktyce budowlanej produkty SEMPRE Farby.
 3. Organizatorem Programu jest SEMPRE Farby Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-301 przy ul. Gen. Kustronia 60, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Bielsko-Biała, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190876, kapitał zakładowy w wysokości 1.170.000 pln, NIP 547-19-95-321.
 4. Operatorem Programu jest Edenred Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-189, ul. Inflancka 4b bud. C, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000116438, NIP 664-10-03-662
 5. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Program prowadzony jest od dnia 28.06.2010 i trwa na czas nieoznaczony.
 7. Określenia występujące w niniejszym regulaminie zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu i stanowią jego integralną część.

Rozdział II ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Z udziału w Programie wyłączone są osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem Programu lub Operatorem Programu, a także członkowie ich rodzin oraz właściciele i pracownicy firm prowadzących sprzedaż Produktów Organizatora.
 2. W celu wzięcia udziału w Programie niezbędne jest dokonanie zgłoszenia Uczestnika Programu na prawidłowo wypełnionym druku Deklaracji Przystąpienia do Programu SEMPRE PREMIUM KLUB.
 3. Prawidłowo wypełniona Deklaracja Przystąpienia do Programu SEMPRE PREMIUM KLUB zawiera:
  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • adres zamieszkania
  • adres do korespondencji
  • numer telefonu kontaktowego
  • adres e-mail
  • oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia programu,
  • sześć Kuponów Premiowych z opakowań produktów objętych Programem Partnerskim.
 4. Deklarację Przystąpienia do Programu należy wysłać na adres: SEMPRE Farby Sp. z 0.0., ul. Gen. Kustronia 60, 43-301 Bielsko-Biała.
 5. Jeden Uczestnik Programu może złożyć tylko jedną Deklaracje Przystąpienia do Programu.
 6. Deklaracje Przystąpienia do Programu wypełnione nieczytelnie, błędnie lub niezgodnie z prawem nie będą stanowiły podstawy do zarejestrowania Użytkownika w Programie.
 7. O wszelkich zmianach danych osobowych Uczestnik Programu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora Programu przesyłając informacje pisemną na adres Organizatora Programu.
 8. Organizator Programu w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej Deklaracji Przystąpienia do Programu SEMPRE PREMIUM KLUB prześle na wskazany przez Uczestnika Programu adres Pakiet Powitalny.
 9. Pakiet Powitalny zawiera:
  • potwierdzenie zarejestrowania w programie,
  • indywidualny numer karty Uczestnika Programu
  • przed płaconą Kartę Premiową EDENRED

Rozdział III ZASADY PROGRAMU

 1. Uczestnictwo w programie polega na zbieraniu przez Uczestnika Programu Punktów z Kuponów Premiowych, które Organizator Programu będzie przeliczał na Nagrody.
 2. Każdy punkt przeliczony będzie przez Organizatora Programu na Nagrodę w wysokości 10 gr (słownie: dziesięć groszy).
 3. Uczestnik Programu może przesyłać do Organizatora Programu dowolną ilość Kuponów Premiowych.
 4. Punkty z nieczytelnych lub zniszczonych Kuponów Premiowych nie będą przeliczane na Nagrody.
 5. Organizator Programu dokona przelewu Nagrody na Przed płaconą Kartę Premiową EDENRED na koniec kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym otrzymał Kupony Premiowe.
 6. Stan salda Przed płaconej Karty Premiowej EDENRED Uczestnik Programu może sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej Operatora Programu.
 7. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmian zasad przyznawania Nagrody w czasie trwania programu.
 8. O wszelkich zmianach Uczestnik Programu zostanie poinformowany z miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub e-mailowy Uczestnika Programu.
 9. Przyznane Nagrody nie podlegają wymianie na inne.
 10. W przypadku, kiedy wartość Nagrody przekroczy 2000 pln (słownie: dwa tysiące złotych) przychód wynikający z uzyskanej w Programie Nagrody będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% wartości Nagrody zgodnie z Art. 21 Ust. 1 pkt 68 oraz Art. 30 Ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 11. Płatnikiem podatku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 10 jest Organizator Programu.
 12. W przypadku zaistnienia zobowiązań podatkowych określonych w Rozdziale III pkt 10 przelanie Nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora należnego podatku. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku zryczałtowanego z Nagrody Uzupełniającej.
 13. W przypadku prowadzenia przez Uczestnika Programu pozarolniczej działalności gospodarczej Nagroda stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika Programu, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 14. Podanie danych osobowych Uczestnika Programu jest dobrowolne. Dane Uczestnika Programu będą przetwarzane tylko na potrzeby Programu przez Organizatora Programu i Operatora Programu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz.j926 .t.zpzm.
 15. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu.
 16. Uczestnik Programu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, a także do odmowy ich przetwarzania.

Rozdział IV REKLAMACJE

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Programu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora Programu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Imię i Nazwisko Uczestnika Programu zgłaszającego reklamację,
  • Indywidualny Numer Karty Uczestnika Programu;
  • Opis przedmiotu reklamacji.
 3. Organizator Programu zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące sposobu naliczania Nagrody muszą być zgłaszane w terminie do 7 dni od daty przelania Nagrody na przed płaconą Kartę Premiową EDENRED. W przypadku nie zachowania tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 5. Nadesłane Kupony Promocyjne Organizator Programu będzie przechowywał przez okres 2 miesięcy od daty nadesłania przez Uczestnika Programu. Po upływie tego okresu kody będą niszczone.

Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora Programu.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość dostarczania przez pocztę przesyłek wysyłanych przez Organizatora Programu do Uczestnika Programu.
 4. Wszelkie sprawy sporne związane z funkcjonowaniem Programu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Organizatora Programu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Załącznik Nr 1 Definicje użyte w Regulaminie
 • Deklaracja Przystąpienia do Programu – druk dostępny w wybranych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej Organizatora
 • Programu umożliwiający przystąpienie do Programu Partnerskiego SEMPRE PREMIUM KLUB.
 • Indywidualny Numer Uczestnika Programu – numer identyfikacyjny nadawany Uczestnikowi Programu, który dokonał rejestracji za pomocą prawidłowo wypełnionej Deklaracji Przystąpienia do Programu.
 • Infolinia Programu – linia telefoniczna o numerze, (33) 496 06 09 pod którą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 zarejestrowany Uczestnik Programu może uzyskać pomoc związaną z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego SEMPRE PREMIUM KLUB.
 • Kupon Premiowy – oryginalny nadruk lub naklejka na opakowaniach produktów objętych programem zawierająca kod kreskowy, liczbę punktów oraz kupon kontrolny.
 • Kupon Kontrolny – element Kuponu Premiowego, który Uczestnik Programu nie wysyła do Organizatora Programu, lecz pozostawia dla siebie, jako dowód potwierdzający zakup produktu objętego programem.
 • Nagroda – wartość pieniężna przelana na przepłaconą Kartę Premiową EDENRED zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 • Nagroda Uzupełniająca – wartość pieniężna stanowiąca uzupełnienie Nagrody, jeśli jej wartość przekroczy 2000 pln. Wartość Nagrody Uzupełniającej stanowi 11,11 % wartości Nagrody.
 • Pakiet Powitalny – przesyłka, którą otrzymuje od Organizatora Programu każdy prawidłowo zarejestrowany Uczestnik Programu, zawierająca komplet materiałów informacyjnych umożliwiających prawidłowe korzystanie z Programu Partnerskiego SEMPRE PREMIUM KLUB.
 • Przedpłacona Karła Premiowa EDENRED, którą bezpłatnie otrzymuje Uczestnik Programu i na której gromadzone są środki pieniężne związane z Programem Partnerskim SEMPRE PREMIUM KLUB.
 • Punkty – punkty przyznawane za zakup produktów objętych Programem Partnerskim SEMPRE PREMIUM KLUB naliczane zgodnie z Katalogiem SEMPRE PREMIUM KLUB.